کلمات کلیدی توضیحی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی کلمات کلیدی توضیحی رتبه:5.0

منابع قرضه

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه بالاترین سطح خدمات در پی جویی و مطالعات زمین­شناسی منابع قرضه، مصالح و مواد زمین (سنگ و خاک) بر اساس استانداردهای معتبر و با هدف کاربرد در بخش­های مختلف یک پروژه تونلسازی را دارد.

یک گزارش زمین­شناسی و ژئوتکنیکی از منابع قرضه مصالح مورد نیاز در پروژه که شامل مراحل شناسایی و بازدیدهای انجام گرفته، اکتشاف، نمونه برداری، آزمایشات آزمایشگاهی پی جویی منابع قرضه، انتخاب گزینه برتر بر اساس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی و طرح عملیات استخراج از محل قرضه باشد باید تهیه نمود. این گزارش باید محل دقیق و قانونی قرضه و ذخیره احتمالی آنرا مشخص نماید.