در طراحی فضاهای زیرزمینی, تیم طراحی تونل ما امکان ارائه پیشنهاد بسته کامل طراحی در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی: از مرحله امکان سنجی تا نظارت کارگاهی را دارد,این خدمات از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک مختص به تونلسازی شروع شده و تا بسته کامل مطالعات طراحی را در بر می گیرد, 5 بخش اصلی فعالیتهای ما در قالب زمینه های کاربردی زیر از هم تفکیک می شود,این تونلها عبارت از تونلهای مترو,تونل مترو,نونل انتقال آب,تونل آب,تونل کابل,تونلهای خدماتی شهری,تونلهای شهری,تونلهای انتقال آب,تونلهای انتقال کابل, تونلهای انتقال فاضلاب,تونلهای کابل,تونلهای فاضلابرو,تونل فاضلاب,تونلهای جاده ای,تونل شهری,تونل ماشین رو,تونل سد,سدسازی,تونل آب بر,تونل انحراف,مغارزیرزمینی,مغار ترانسفرمر,مغار نیروگاه,شفت,چاه,طراحی چاه,طراحی ایستگاه مترو,طراحی تونل قطار شهری,تونل قطارشهری می باشد,با کلیک بر روی هر کدام, اطلاعات بیشتری از سوابق این تیم کارشناسی در اختیار شما قرار می گیرد, لازم به ذکر است که این سوابق تماماً در قالب همین تیم طراحی انجام شده است و به غیر از آن, هرکدام از کارشناسان ما به طور انفرادی سوابق متعدد بسیار باارزشی در طراحی, نظارت و اجرای پروژه های تونلسازی و سدسازی دارند, مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی تونل,گروه طراحی تونل,طراحی فضاهای زیرزمینی,تیم طراحی تونل,طراحی تونل,بسته کامل مطالعات طراحی,مطالعات امکان سنجی,مطالعات طراحی,خدمات مهندسی,نظارت کارگاهی,مطالعات ژئوتکنیک,مطالعات زمین شناسی,طراحی هندسی مسیر تونل,طراحی هندسی مقطع تونل,طراحی پوشش موقت,طراحی پوشش دائم, تونلهای مترو,تونل مترو,نونل انتقال آب,تونل آب,تونل کابل,تونلهای خدماتی شهری,تونلهای شهری,تونلهای انتقال آب,تونلهای انتقال کابل, تونلهای انتقال فاضلاب,تونلهای کابل,تونلهای فاضلابرو,تونل فاضلاب,تونلهای جاده ای,تونل شهری,تونل ماشین رو,تونل سد,سدسازی,تونل آب بر,تونل انحراف,مغارزیرزمینی,مغار ترانسفرمر,مغار نیروگاه,شفت,چاه,طراحی چاه,طراحی ایستگاه مترو,طراحی تونل قطار شهری,تونل قطارشهری, در طراحی فضاهای زیرزمینی, تیم طراحی تونل ما امکان ارائه پیشنهاد بسته کامل طراحی در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی: از مرحله امکان سنجی تا نظارت کارگاهی را دارد,این خدمات از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک مختص به تونلسازی شروع شده و تا بسته کامل مطالعات طراحی را در بر می گیرد, 5 بخش اصلی فعالیتهای ما در قالب زمینه های کاربردی زیر از هم تفکیک می شود,این تونلها عبارت از تونلهای مترو,تونل مترو,نونل انتقال آب,تونل آب,تونل کابل,تونلهای خدماتی شهری,تونلهای شهری,تونلهای انتقال آب,تونلهای انتقال کابل, تونلهای انتقال فاضلاب,تونلهای کابل,تونلهای فاضلابرو,تونل فاضلاب,تونلهای جاده ای,تونل شهری,تونل ماشین رو,تونل سد,سدسازی,تونل آب بر,تونل انحراف,مغارزیرزمینی,مغار ترانسفرمر,مغار نیروگاه,شفت,چاه,طراحی چاه,طراحی ایستگاه مترو,طراحی تونل قطار شهری,تونل قطارشهری می باشد,با کلیک بر روی هر کدام, اطلاعات بیشتری از سوابق این تیم کارشناسی در اختیار شما قرار می گیرد, لازم به ذکر است که این سوابق تماماً در قالب همین تیم طراحی انجام شده است و به غیر از آن, هرکدام از کارشناسان ما به طور انفرادی سوابق متعدد بسیار باارزشی در طراحی, نظارت و اجرای پروژه های تونلسازی و سدسازی دارند, رتبه:5.0

طراحی تونل

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

در طراحی فضاهای زیرزمینی، تیم طراحی تونل ما امکان ارائه پیشنهاد بسته کامل طراحی در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی: از مرحله امکان سنجی تا نظارت کارگاهی را دارد. این خدمات از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک مختص به تونلسازی شروع شده و تا بسته کامل مطالعات طراحی را در بر می گیرد.

5 بخش اصلی فعالیتهای ما در قالب زمینه های کاربردی زیر از هم تفکیک می شود:

که با کلیک بر روی هر کدام، اطلاعات بیشتری از سوابق این تیم کارشناسی در اختیار شما قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این سوابق تماماً در قالب همین تیم طراحی انجام شده است و به غیر از آن، هرکدام از کارشناسان ما به طور انفرادی سوابق متعدد بسیار باارزشی در طراحی، نظارت و اجرای پروژه های تونلسازی و سدسازی دارند.

برای نمایش تصاویر پروژه ها کلیک نمایید.