کلمات کلیدی توضیحی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تیم طراحی کلمات کلیدی توضیحی رتبه:5.0

لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زلزله

  • Tehran metro Line 3: Invert segmet
    Tehran metro Line 3: Invert segmet

تیم طراحی تونل ما امکان ارائه مطالعات لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه تا تهیه طیف طراحی را دارد.